Általános szerződési feltételek

"A” ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK


I. ALKALMAZÁSI TERÜLET
Jelen feltételek kerülnek alkalmazásra minden, a Rolla Invest Zrt., a Novoferm Hungária Kft. és a
Westag Hungária Kft. (a továbbiakban: Szállító) által forgalmazott termék értékesítése esetén, függetlenül
attól, hogy raktárról vagy későbbi időpontban történő átadással történik a teljesítés. Ezeknek a
feltételeknek az alkalmazása kizárólag abban az esetben mellőzhető, amennyiben a felek az eltérésről
külön megállapodtak, és azt írásban rögzítették.


II. AJÁNLAT ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK
1. A Szállító ajánlatot és megrendelést kizárólag írásban ad, ill. fogad el. Meghatározott időpontig
érvényes ajánlat kiadása esetén a Szállító kötelezi magát arra, hogy az ajánlat érvényessége
alatt kézhez vett rendelésekre az ajánlattal megegyező szerződéstervezetet készít
és juttat el a megrendelőnek. A műszaki adatok változtatásának jogát a Szállító fenntartja.
2. Részletesen specifikált ajánlatkérés esetén a Szállító ajánlatot, megrendelés esetén szerződéstervezetet
készít, melyet aláírva juttat el a megrendelőnek. A Szállító SAP rendszerében készült rendelésvisszaigazolás
szerződéstervezetnek minősül. A Szállító a szerződést akkor tekinti érvényesnek, amikor
a megrendelő a Szállító által megküldött és aláírt rendelés-visszaigazolást aláírásával ellátva 2 munkanapon
belül e-mailben visszaküldi, ill. külön szállítási/vállalkozási szerződés esetén a szerződés 1
eredeti példányát cégszerűen aláírva postai úton megküldi. Amennyiben az SAP rendszerben készült és
megküldött rendelés visszaigazolásra a megrendelő 2 munkanapon belül nem reagál írásban, úgy azt a
Szállító a 3. munkanaptól kezdve változatlan formában elfogadottnak és a szerződést létrejöttnek tekinti.
3. A szerződés módosítása kizárólag írásban történhet, a felek egybehangzó nyilatkozata alapján. Az
ajánlathoz, szerződéshez és szállításhoz küldött vagy mellékelt dokumentumok, rajzok és okmányok
tekintetében a Szállító fenntartja magának a szerzői, illetve tulajdonosi jogokat és azok sokszorosítása,
harmadik személy részére történő továbbadása csak az írásos hozzájárulásával történhet.


III. ÁRAK
1. A kiadott árajánlatban szereplő árak a szerződésben megadott időintervallumban, ennek hiányában
a Szállító mindenkori aktuális árlistáinak érvényességi idejéig érvényesek. A szerződésben rögzített,
forintban és euróban megadott egységárak Szállító telephelyi árak, melyek tartalmazzák az áruféleségnek
megfelelő szokásos csomagolási költségeket, Eu-n kívüli import beszerzés esetén a vám és
vámkezelés költségeit, de nem tartalmazzák az áruértéket terhelő ÁFA-t és a Szállító telephelye és a
szállítási cím közötti szállítási költségeket. Export- vagy importügyletek keretében történő szállításkor
az egységárak nem tartalmazzák a vám és vámkezelés költségeit, valamint az ÁFA-t.
2. A szerződéskötést követő igazolható költségnövekedés áthárítására a Szállító fenntartja magának
a jogot.


IV. FIZETÉSEK
Általános feltételek:
A Szállító az árukiszolgálás két típusát különbözteti meg:
a. Készpénzes vásárlás
b. Megrendelés alapján banki pénzforgalmon keresztül történő vásárlás
Ezen ügylethez a megrendelőnek hitelkerettel kell rendelkeznie.
Hitelkeretet a Szállító az alábbi fedezetek biztosítása esetén tud felállítani:
- hitelbiztosító intézet által biztosított hitelkeret, vagy
- bankgarancia, ill. más pénzügyi fedezet, vagy
- előlegfizetés 100 %
1. Készpénzfizetés
Előleg vagy az áruellenérték megfizetése történhet a Szállító pénztárában vagy bankszámlájára
készpénz befizetéssel.
2. Banki pénzforgalom
A banki pénzforgalom a kibocsátott számlán feltüntetett bankszámlaszámon történik. A kibocsátott
számla ellenértékét a megrendelő átutalással egyenlíti ki, azonban a Szállító fenntartja a jogot
inkaszszó kibocsátására. A számla teljesülési időpontjának a banki jóváírás napja minősül.
3. Szállító a fentiektől eltérő fizetési módokat csak eseti megállapodás alapján fogad el.
4. Méretre gyártás illetve egyéb egyedi megrendelés esetén a Szállító fenntartja a jogot az áruérték
100 %-ának előleg címén történő bekérésére. Amennyiben a megrendelő az előleget megfizeti, de a
megrendelt terméket nem szállítja el, illetve a megrendelést visszamondja (eláll a szerződéstől), a
Szállító nem kötelezhető az előleg visszafizetésére.
5. Késedelmes fizetés esetén a Szállító évi 20% késedelmi kamatot számít fel, melynek kiszámlázása
előzetes egyeztetés után havi elszámolással történik.
6. A megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben ellene felszámolási kérelmet nyújtanak
be, vagy bármilyen indokból végrehajtási eljárást indítanak, illetve csődeljárást, vagy más, megszüntetésre
irányuló eljárást kezdeményeznek, úgy haladéktalanul értesíti a Szállítót. Amennyiben a megrendelő
ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szállító jogosult a szerződés azonnali hatályú
felbontására. A Szállító az ebből származó kárát – beleértve a gyártási költségeket és a megrendelt
termék tárolását - érvényesítheti a megrendelővel szemben, mely elsődlegesen a megfizetett előlegből
kerül levonásra. A leszállított, de ki nem fizetett áru az áruérték kifizetéséig a Szállító tulajdona
marad. Tilos a tulajdonjog fenntartással érintett terméket más követelésébe beszámítani, azt megterhelni,
vagy fedezetként bármilyen célra felajánlani. Amennyiben a vételár behajtására nincs lehetőség,
úgy a Szállító jogosult az áru visszaszállítására és kártérítési igény bejelentésére, az ügylettel
kapcsolatban felmerült valamennyi költség és elmaradt haszon megtéríttetésére. A megrendelő jelen
szerződés aláírásával beleegyezését adja, hogy a Szállító a megrendelő telephelyére, székhelyére, a ki
nem fizetett áru visszaszállításának céljából akadálymentesen bejusson. A Szállítónak jogában áll az
ilyen címen visszaszállított árut kárcsökkentési címen értékesíteni.
7. Felek rögzítik, hogy amennyiben a megrendelő nem természetes személy és a képviseletében
eljáró magánszemély egyben a megrendelői társaság képviselője (pl. ügyvezetője) és a megrendelői
társaságban 50 %-ot elérő tulajdoni hányaddal rendelkezik, úgy a termék megrendelésével a vételár
összegének megfizetésére a termék megrendelésekor eljáró megrendelői képviselő – mint magánszemély
- készfizető kezességet vállal. Felek rögzítik, hogy amennyiben a megrendelő a vételár
összegét nem teljesíti a Szállító részére, úgy a Szállító jogosult a készfizető kezességet vállaló személyen
azt követelni. A fenti készfizető kezesség vonatkozik a Termékkel kapcsolatos, a vételáron felüli
minden egyéb költségre, díjra.


V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1. A felek vitáikat lehetőség szerint peren kívüli tárgyalás útján rendezik és ebben kölcsönösen igénybe
vehetnek harmadik közvetítő felet. Peres ügyekben a felek a Szállító székhelye szerinti bíróság
illetékességét kötik ki.
2. Minden, a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésben a Ptk. rendelkezései az irányadók.


„B” I. SZÁLLÍTÁSOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSE


1. „Vis Major” és egyéb akadályoztatás
A „Vis Major” és egyéb akadályoztatás (természeti katasztrófa, háború, sztrájk stb.) által okozott
esetekben a Szállító jogosult a szállítási határidőket részben vagy egészen az akadályoztatás időtartamával
megnövelni, vagy a szerződéstől részben vagy egészben visszalépni a szerződésszegés
következményei nélkül.
1.1. Amennyiben az 1. pontban leírtak miatt a megrendelő lép vissza a szerződéstől, úgy azt csak a
még nem teljesített szerződéshányadra vonatkozóan teheti meg és köteles a szerződés teljesítéséhez
a Szállító által beszerzett, illetve előkészített alapanyagok és félkész termékek átvételére, illetve azok
ellenértékének megfizetésére.
1.2. Az akadályoztatás tényállásának megállapításához elegendő a Szállító alvállalkozójának vagy
beszállítójának írásos nyilatkozata.
1.3. A Szállító teljesítési kötelezettsége telephelyi teljesítés esetén gépjárműre rakva értendő. Adott
szállítási címre történő teljesítés esetén szintén a Szállító telephelye tekintendő a teljesítés helyének.
A teljesítésigazolás ez esetben a fuvarokmány. A rendeltetés helyén az áru lerakása a megrendelő
feladata. Átvételkor a megrendelő köteles a mennyiséget és minőséget haladéktalanul ellenőrizni.
1.4. Az áruvisszavétel általános feltételei:
- A Szállítót visszavásárlási kötelezettség nem terhel, a visszavásárlás a Szállító beleegyezéséhez
kötött,
- A Szállító csak hibátlan, sértetlen csomagolású áru visszavásárlására történő felajánlást fogad el,
- A Szállító csak változatlan formában továbbértékesíthető árut vesz vissza,
- A Szállító anyagkezelési költségek miatt az áruérték 10%-át, de minimum 2.000,-Ft-ot számít fel,
- A Szállító egyedi gyártású terméket a fenti feltételek mellett is csak bizományosi értékesítésre
vesz vissza.


II. TELJESÍTÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐK
1. A Szállító SAP rendszerében készült rendelés-visszaigazolásain feltüntetett határidők várható
szállítási határidőket jelölnek, melyet a gyártó gyártáskapacitása, a nemzeti állami és keresztény
ünnepek, nyári-téli üzemi leállások és karbantartások, valamint a fuvarszervezési lehetőségek
módosíthatnak.
2. Kötbérterhes szállítási határidőt a Szállító csak külön szerződés keretében vállal. A megrendelés
teljesítése a kiszolgáló gyáregység kapacitásának függvénye. A Szállító nem vállal felelősséget a Termék
gyártójának kapacitáshiányából származó késedelmes teljesítése miatt. A fenti okból bekövetkezett
szállítási késedelem miatti esetleges kötbérigényéről a megrendelő a jelen szerződés aláírásával
egyidejűleg visszavonhatatlanul lemond.
3. Előszállítás, részszállítás, illetve részteljesítés megengedett. A megrendelő a készre jelentést
követően 14 napon belül köteles az árut átvenni. Amennyiben a megrendelő felhasználási vagy
tárolási lehetőség hiányában az árut átvenni nem tudja, úgy azt kölcsönösen megállapodott tárolási
díj ellenében a Szállító elszállításig raktározza, ugyanakkor a tárolás megkezdésekor tárolási nyilatkozat
kiadásával jogosult az áru leszámlázására és a teljes vételár követelésére. A tárolás maximális
időtartama 60 nap, ezt követően a Szállító jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni és a felmerült
költségeinek megtérítését követelni, valamint az árut más részére értékesíteni. A Szállító jogosult a
terméket mindaddig visszatartani, amíg a tárolási díjat, illetve elállás esetén a költségeit - a vételáron
felül – a megrendelő részére meg nem fizeti.


III. KOCKÁZATVISELÉS
1. A Szállító felelősségvállalása, illetve kockázatviselése az árunak a raktárából történő kiadásáig
terjed. A Szállító nem vállal azonban felelősséget a készrejelentett, leszámlázott vagy kifizetett,
de át nem vett árukért. Ezen esetekben a Szállító felelősségvállalása a maximális raktárkapacitás
eléréséig áll fenn, azt követően a Szállító nem tudja vállalni az áru gondos raktározását.
2. A helyszíni kivitelezéssel vállalt megbízások esetén a megrendelő köteles zárható raktárról,
valamint a részben vagy egészben beépítésre került, de még át nem adott áruk őrzéséről gondoskodni.
A megrendelő által kijelölt munkahelyen bekövetkezett káreseményekért a megrendelő
felel. A megrendelő köteles a tárolási helyre vagyonbiztosítást kötni. A biztosítás hiánya mellett
bekövetkezett lopás és bárminemű kárért a megrendelő köteles anyagi felelősséget vállalni.


IV. GARANCIA
A leszállított, illetve átadott termékek esetén a Szállító garantálja az alapanyagban és a kivitelben a
hibátlan, 1. osztályú minőséget. A garanciavállalás az alábbiakra terjed ki:
1. A Szállító valamennyi nyílászáró termékre a 181/2003 Kormányrendelet 3 § (1) bekezdése alapján
az átadás-átvételtől számítva 3 év jótállást, valamint a 11/1985. (VI. 22.) ÉVM–IpM–KM–MÉM–BkM
rendelet alapján 5 év szavatosságot nyújt.
2. A garanciális időn belüli meghibásodást a megrendelőnek azonnal be kell jelentenie és a meghibásodott
terméket használaton kívül kell helyeznie. A hibás termék további használatából eredő károkért
a Szállító nem vállal felelősséget.
3. A meghibásodott terméket garanciális időn belül vagy az alkatrész javításával, vagy az alkatrész
cseréjével a Szállító megjavítja, vagy a terméket kicseréli.
4. Nem terjed ki a garanciális kötelezettség azon meghibásodásokra, melyek
- helytelen beszerelésből (amennyiben a szerelést nem a Szállító végezte),
- nem rendeltetésszerű használatból,
- helytelen üzembehelyezésből,
- az előírt karbantartás elmulasztásából,
- rongálásból
keletkeztek.
5. Amennyiben a meghibásodás a megrendelő közreműködésének és/vagy helytelen tárolásnak az
eredménye, úgy a Szállító nem köteles mindaddig a hiba elhárítására, míg a megrendelő a meghibásodás
okát meg nem szünteti. Amennyiben ez az idő az 1 hónapot meghaladja, úgy a garanciális
kötelezettség végleg megszűnik.
6. A garanciális kötelezettség nem terjed ki azon károkra, melyek nem a Szállító által szállított
árukban keletkeztek.
7. Garanciális hibabejelentést a Szállító csak írásban (levél, e-mail) fogad el. Azon esetekben,
amikorindokolatlan hibabejelentés miatt kerül sor a kiszállásra, a hibabejelentő köteles a Szállító
kiszállási költségét megtéríteni. Helyszíni javításra csak akkor köteles kiszállni a Szállító, ha az áru
nem szállítható be a telephelyére.


„C” I. FELELŐSSÉG


A Szállító felelősségvállalása csak a szerződésben vállalt kötelezettségére terjed ki. Ezt meghaladó
kártérítést a megrendelő csakis a mindenkor érvényes, kötelezően alkalmazandó jogszabályhelyek
szerint követelhet.


II. SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉRVÉNYTELENSÉGE
Amennyiben jogszabály a jelen feltételrendszer valamely pontját érvényteleníti, úgy annak helyébe az
adott jogszabály elvei az irányadók, de ez nem korlátozza a többi feltételpont érvényességét.


III. SZERZETT JOGOK ÁTRUHÁZÁSA
A jelen szerződéssel szerzett jogok harmadik félre kizárólag a Szállító írásos jóváhagyásával ruházhatók
át.


IV. ELÁLLÁS
1. Amennyiben az egyik fél a szerződést nem, vagy felróhatóan késedelmesen teljesíti és a szerződésszerű
állapotot a másik fél felszólítására – az abban foglalt, ésszerű határidőn belül - nem
állítja helyre, a másik fél a szerződéstől elállhat. Az elállás a másik félhez címzett egyoldalú írásbeli
nyilatkozattal történik.
2. A Szállító mentesül a késedelem jogkövetkezményei alól, ha a késedelmet vis major okozza, így
különösen, ha a késedelem külföldi vagy belföldi hatósági intézkedésre, a vámeljárás elhúzódására,
sztrájkra, fuvarozási akadályra, stb. vezethető vissza.
3. A megrendelő jogosult a megrendeléstől elállni a gyártás megkezdése előtt, köteles azonban a
teljes vételár 10 %-át sztornó díjként megfizetni. A megrendelt termék gyártásának megkezdése után
a megrendelő szerződéstől való elállására nincs mód.


SZERELÉSI FELTÉTELEK

(Csak beépítési szolgáltatással vállalt szerződés esetén.)
1. A megrendelő kötelezettsége
- a bejelentett igény szerinti zárható, száraz raktár biztosítása,
- a munkaterület zavartalan biztosítása,
- az építészeti fogadószerkezet megépítése,
- az elektromos csatlakozás kiépítése,
- térítés nélküli munkaáram biztosítása,
- az áru gépjárműről történő lerakása,
- a leszállított, részben vagy egészben beépített termék felelős őrzése.
- A megrendelő kijelölt képviselője köteles a munkanaplóban felsorolt, elvégzett és
beépített munkák és készülékek mennyiségi átvételét igazolni,
- a készrejelentést követő 48 órán belül az előírás szerint teljesített munkát és létesítményt
átvenni,
- A megrendelő a készrejelentés kiadásával egyidejűleg lemond a Szállító által kiállított
számlára vonatkozó kifogás előterjesztéséről, amennyiben a Szállító a szerződésben
meghatározott áron és feltételekkel állította ki számláját.
2. A Szállító kötelezettsége
- a termék előírásszerű beépítése,
- a termék üzembe helyezése és üzembe helyezett állapotban a hozzátartozó gépkönyvekkel
és használati utasítással a megrendelőnek történő átadása,
- a megrendelő költségére érintésvédelmi mérés, illetve jegyzőkönyv készíttetése.