Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

1. Az Adatkezelő megnevezése

A NOVOFERM HUNGÁRIA kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Petőfi Sándor utca 137., cégjegyzékszám: 13-09-159168, adószám: 10988554-2-13, email cím: novoferm@novoferm.hu, tel.: +36 24 887 250, képv.: Szántó Lajos ügyvezető, a továbbiakban: „Adatkezelő”) a vonatkozó, személyes adatok védelmét meghatározó jogszabályokkal, különösen a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) („Általános Adatvédelmi Rendelet”, a továbbiakban: „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseivel összhangban az alábbiak szerint tájékoztatja ügyfeleit és partnereit az általa alkalmazott adatkezelésről:

2. A szabályzat célja és jogalapja

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít vásárlói, partnerei személyes adatainak védelmére, és mindenkor ügyel a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítására. Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: "Adatkezelési Tájékoztató") többek között információt ad az Adatkezelő szolgáltatásának nyújtása során történő adatkezelésekről, így különösen a kezelt adatok megismerésének forrásairól, köréről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról és időtartamáról, a személyes adatokkal kapcsolatos jogokról, jogérvényesítési lehetőségekről, illetve az azok közötti választási lehetőségekről, illetve tartalmazza azokat az elérhetőségeket is, amelyeken választ kaphat az érintett az Adatkezelő adatvédelmi folyamataival kapcsolatos kérdéseire. Az Adatkezelő adatkezelési folyamatai a következők: az Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolattartásra irányuló adatkezelés, adatkezelés egyedi, személyre szabott ajánlat készítése során, szerződéskötés folyamán megvalósuló adatkezelés, panaszok kezelésével kapcsolatos adatkezelés, továbbá az Adatkezelő jogi kötelezettségei körében a bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése, különös tekintettel a www.novoferm.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) működtetése során a Weboldalra látogatókra (a továbbiakban: Érintett).

3. Fogalmak

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

4. A szolgáltató, mint Adatkezelő megnevezése

Név: NOVOFERM HUNGÁRIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Petőfi Sándor utca 137.
Levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Petőfi Sándor utca 137.
Telefonszám: +36 24 887 250
Email cím: novoferm@novoferm.hu

5. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

Az Adatkezelő  és az Érintett közötti megkeresésen alapuló kapcsolattartásra irányuló adatkezelés:

Adatkezelés célja:

Az Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolattartás. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Érintett jogainak védelme.

Adatkezelés jogalapja:

Az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont], a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Kezelt adatok köre:

 
 • Az Érintett vezetékneve; az Érintett utóneve; az Érintett e-mail címe; az Érintett telefonszáma, megkeresés esetén az üzenet tárgya és szövege, hírlevélre történő feliratkozás esetén továbbá: az Érintett által képviselt cég cégneve, székhelye, szakterülete, Weboldal használattal kapcsolatos viselkedési szokások, Hírlevél olvasással kapcsolatos viselkedési szokások, Vásárlási szokások.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

Adatkezelés időtartama:

Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, vagy a hozzájárulás visszavonása hiányában az Adatkezelő Érintett részére történő szolgáltatásnyújtásának teljes időtartama alatt, valamint azt követően az általános polgári jogi igények 5 éves általános elévülési idejéig.

Adatfeldolgozók:

Az Adatkezelő üzenetek küldésével és fogadásával kapcsolatos adattárolás céljából a Microsoft 365 szoftver Outlook levelezőprogramját használja.

Az  Adatkezelő bizonylatmegőrzési kötelezettségének teljesítése célú adatkezelése:

Adatkezelés célja:

Az Adatkezelő bizonylatmegőrzési kötelezettségének teljesítése.

Adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján.

Kezelt adatok köre:

Érintett neve, címe, könyvviteli elszámolást alátámasztó számviteli bizonylat.

Adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő köteles megőrizni a szolgáltatásainak nyújtásával szorosan összefüggően a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokat, így az Adatkezelő a bizonylatmegőrzési kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos személyes adatokat nyolc évig köteles megőrizni [a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés].

Adatfeldolgozók:

Rolla Solution Kft.
(2310 Szigetszentmiklós, Petőfi S. u. 137.)

az adatfeldolgozás célja: a cégcsoport belső ügyviteli és számítástechnikai rendszerének üzemeltetése, illetve az Adatkezelő és a Rolla Solution Kft. közötti megállapodás szerint a termékek értékesítésében való közreműködés

Bergmann Könyvelő Iroda Kft.
(1138 Budapest, Váci út 186.)

az adatfeldolgozás célja: számviteli szolgáltatás, könyvelés.

BCS Business Consulting Services Kft.
(1118 Budapest, Rétköz u. 5.)

az adatfeldolgozás célja: SAP integrált vállalat-irányítási rendszer üzemeltetése.

Signator Audit Kft.
(8200 Veszprém, Radnóti tér 2.)

az adatfeldolgozás célja: könyvvizsgálati tevékenység

Certis Kft.
(1126 Budapest, Szendrő u. 30. II/1.)

az adatfeldolgozás célja: az informatikai rendszer karbantartása

Westag Hungária Kereskedelmi Kft.
(2310 Szigetszentmiklós, Petőfi S. u. 137.)

az adatfeldolgozás célja: az Adatkezelő és a Westag Hungária Kft. közötti megállapodás szerint a Westag Hungária Kft. beszerzési körébe tartozó termékek beszerzésében való közreműködés.

Novoferm GmbH (anyacég)
(D-46419 Isselburg, Schüttensteiner Straße 26.)
az adatfeldolgozás célja: a leányvállalat ellenőrzése

Az  Adatkezelő panaszkezelési célú adatkezelésének összefoglalása:

Adatkezelés célja:

Az Adatkezelő által az Érintett részéről benyújtott panasz kivizsgálása.

Adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont].

Kezelt adatok köre:

Panasz egyedi azonosítószáma; panasz előterjesztésének helye és ideje; panasz előterjesztésének módja; az Érintett által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke; panasz tartalma; jegyzőkönyv tartalma; panaszra adott válasz; a szolgáltatás lényeges adatai; az Érintett vezetékneve; az Érintett utóneve; az Érintett e-mail címe; az Érintett telefonszáma.

Adatkezelés időtartama:

A kezelt adatokat - különösen az Érintett által benyújtott panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát - az Adatkezelő három évig [a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdés] köteles megőrizni.

Az  Adatkezelő rendkívüli eseményekkel, balesetekkel kapcsolatos adatkezelése:

Adatkezelés célja:

Az Adatkezelő székhelyén bekövetkezett rendkívüli események / balesetek (pl. károkozás, lopás stb.) kezelése, az esemény körülményeinek jegyzőkönyvben történő rögzítése az igényérvényesítés érdekében.

Adatkezelés jogalapja:

Az Érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján.

Az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján.

Kezelt adatok köre:

A káresemény helyszíne, időpontja, a kár becsült nagyságrendje, keletkezésének módja, a károsult neve, címe, telefonszáma, előterjesztett kárigénye, a tanúk neve, címe, telefonszáma, a károkozó, a károsult és a tanúk aláírása.

Adatkezelés időtartama:

A kezelt adatokat - különösen a jegyzőkönyvet - az Adatkezelő öt évig őrzi meg.

Az  Adatkezelőszerződő partnerei által közölt személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelés:

Adatkezelés célja:

Az Adatkezelő által a vele szerződéses jogviszonyban álló partnerekkel megkötött szerződésekből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése.

Adatkezelés jogalapja:

Az Érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) és f) pontjai alapján.

Kezelt adatok köre:

A szerződésekben szereplő személyes adatok (a szerződő partner képviseletére jogosult személy neve és pozíciója, elérhetőségi adatai és aláírása, adott esetben a kapcsolattartó neve, a partnernél betöltött munkaköre, e-mail-címe és telefonszáma).

Adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az adatokat tartalmazó szerződést a megszűnést követő 5 évig, kifizetés alapjául szolgáló szerződés esetében a megszűnést követő 8 évig.

Adatkezelés az Adatkezelő  által üzemeltetett Weboldalon:

Adatkezelés célja:

Az Adatkezelő az üzemeltetője a www.novoferm.hu domain nevű honlapnak. Az adatkezelés célja az Adatkezelő szolgáltatásainak, termékeinek, akcióinak népszerűsítése érdeklődő leendő ügyfelek számára.

Adatkezelés jogalapja:

A Weboldalon található felületen az Érintett felveheti a kapcsolatot az Adatkezelővel név, telefonszám, email cím megadásával és ezzel hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő kapcsolatba lépjen vele és részére email üzeneteket küldjön. Az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Kezelt adatok köre:

Regisztrációnál: az Érintett vezetékneve; az Érintett utóneve; az Érintett e-mail címe; az Érintett szakterülete; az Érintett által képviselt cég cégneve, székhelye

Adatkezelés időtartama:

Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, vagy a hozzájárulás visszavonása hiányában az Adatkezelő Érintett részére történő szolgáltatásnyújtásának teljes időtartama alatt, valamint azt követően az általános polgári jogi igények 5 éves általános elévülési idejéig.

6. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A kezelt személyes adatokat az Adatkezelő és azon munkatársai ismerhetik meg és kezelhetik, akiknek feladatkörébe tartozik az adott adatkezelési cél megvalósításához tartozó bármely feladat.

Az Adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

Az Adatkezelő a személyes adatokat az Adatkezelő székhelyén található eszközön és/vagy papíron tárolja elzárva, annak érdekében, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá. Az Adatkezelő informatikai eszközéhez a közvetlen hozzáférés jelszóval biztosított. Az Adatkezelő számítógépes rendszere megfelelő védelemmel van ellátva. Az Adatkezelő rendszeresen ellenőrzi számítógépes rendszerét.

7. Sütik (Cookie-k)

Az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldal sütiket használ. A sütik olyan kis, egy-egy karaktersorozatot tartalmazó szöveges fájlok, amelyek a Weboldal szerveréről továbbítódnak az Érintett számítógépére, és amelyek révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezáltal megismerhetők bizonyos alapvető információk, például az Érintett IP-címe, az általa használt böngésző, a számítógép operációs rendszere és internetkapcsolata.
A sütik nem használhatók programok indítására vagy vírusok számítógépre történő átvitelére. A sütikben található információk segítik az Adatkezelőt abban, hogy megkönnyítse az Érintett navigációját és lehetővé tegye számára a weboldal megfelelő megjelenítését.
Az így gyűjtött adatokat az Adatkezelő az Érintett hozzájárulása nélkül semmilyen körülmények között nem adja át harmadik félnek, illetve nem kapcsolja össze személyes adatokkal.
Természetesen az Érintett sütik nélkül is megtekintheti weboldalt. A sütik használatát megakadályozhatja, ha böngészőjében a sütik blokkolása funkciót választja. Ez esetben is megtekintheti legalább az oldal lényeges részeit. Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy a weboldal egyes funkciói és a német extranetre történő regisztráción és bejelentkezésen keresztül elérhető szolgáltatások, valamint a kapcsolódó kereskedelmi platformok nem fognak működni, ha az Érintett kikapcsolta a sütik használatát.
A sütiknek különböző funkciói vannak. Egyes sütik a weboldal bizonyos funkcióihoz vagy szolgáltatásaihoz szükségesek, például a weboldalt érő támadások elhárításához, vagy a regisztrált felhasználók ismételt felismeréséhez. A szükséges sütik engedélyezése nélkül a funkciók és szolgáltatások nem használhatók, ezek helyett hibaüzeneteket vagy értesítéseket küld a rendszer. Az Érintett azonban a hozzájárulását vagy a hozzájárulás megtagadását bármikor visszavonhatja vagy megváltoztathatja az adott süti letiltásával és a weboldal újbóli megnyitásával, vagy a weboldal frissítésével.
Annak érdekében, hogy az Adatkezelő megkönnyítse az Érintett számára a Weboldalon található sütik kezelését, a Cookiebot szolgáltatást használja, mellyel megoldható, hogy az egyes kategóriájú sütik elfogadásra vagy elutasításra kerüljenek.
A weboldal és a kínált szolgáltatások működéséhez szükséges sütik előre be vannak állítva. Az „Elfogadás" gomb megnyomásával az Érintett hozzájárulását adja az előre beállított sütikhez, mely hozzájárulás bármikor visszavonható.
A szolgáltatás cookie-listájában a beépített sütik további funkciói és egyéb más funkciót betöltő sütik találhatók, feltüntetve azon időkorlátokkal, amelyek lejártával a sütik automatikusan törlődnek. A sütik egyenként vagy funkciócsoportonként is kikapcsolhatók. Felhívjuk a figyelmet, hogy a sütiknek olyan funkciói is vannak, amelyek ugyan nem kötelezőek, de elmenthetik az Érintett felhasználói szokásait és beállításait. Erre példa, hogy két felkínált nyelvi változat közül az Érintett melyik mellett dönt. Annak érdekében, hogy az Érintett a honlapot az általa megszokott módon használhassa, a Cookiebot úgy van beállítva, hogy az áttekintő sávban a pipát a megfelelő helyre kell tenni. Ha az Érintett engedélyezi az Adatkezelő számára statisztikák (elemző sütik) és személyre szabott reklámok (nyomon követési és profilalkotási sütik) használatát is, akkor a szokásos módon egyénileg tájékoztathatja és emlékeztetheti a már megtekintett tartalmakra, és optimalizálhatja internetes oldalát és szolgáltatásait a felületén tanúsított felhasználói magatartásának anonim elemzése alapján.

Alkalmazott sütik:

 • Átmeneti (session) sütik: a session sütik az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a sütik arra szolgálnak, hogy az Adatkezelő Weboldala hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően fussanak.
 • Állandó (persistent) sütik: állandó sütit is használ az Adatkezelő a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a sütik hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
 • Elemző sütik
 • Nyomonkövetési és profilalkotási sütik
 • Biztonsági sütik

Külső szerverek segítik a Weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az Adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.
Elérhetőségük: www.google.com/analytics
Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.
A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben
 - hogyan lehet letiltani a sütiket,
-  hogyan fogadjon el új sütiket, vagy
-  hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új sütit állítson be, vagy
-  hogyan kapcsoljon ki egyéb sütiket.

8. Hírlevél, személyre szabott hírlevél

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásának jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (termékeivel kapcsolatos tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások vagy az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint az Adatkezelő egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az Érintettek részére. Az ilyen értesítéseket azonban az Adatkezelő nem használja reklámozási célra.

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az Adatkezelő csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Az Adatkezelő a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli.

Hírlevél esetében az Adatkezelő mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén az Adatkezelő további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. Az Érintett bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait arra is felhasználhatja, hogy számára személyes ajánlatokat küldjön, hírlevél formájában. A személyre szabott hírlevél keretében az Adatkezelő a regisztrált és a hírlevélre feliratkozott Érintett korábbi vásárlásait vizsgálja, és ennek vizsgálata és eredménye alapján, személyre szabott hírlevelet is küldhet az Érintett számára.

A személyre szabott hírlevélről való leiratkozásra a hírlevélről történő leiratkozásra vonatkozó rendelkezések az irányadóak. Amennyiben az Érintett leiratkozik az Adatkezelő hírleveléről, a továbbiakban személyre szabott hírlevelet sem fog kapni.

9. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Érintett a jelen pontban rögzített jogait elektronikus úton, a novoferm@novoferm.hue-mail címre, vagy postai úton az Adatkezelő székhelyére az Adatkezelőnek címzett levélben gyakorolhatja.

Az Adatkezelő az Érintett alábbi jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az Érintettet nem áll módjában azonosítani.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül megvizsgálja azt, arról jegyzőkönyvet vesz fel és tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az információkat, tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Tájékoztatáshoz való jog: Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk): Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az Érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog (GDPR 17. cikk): Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Nem teljesíthető a személyes adatok törlése, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Korlátozáshoz (zároláshoz) való jog (GDPR 18. cikk): Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az Érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk):

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha:

 • az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

A fenti jog gyakorlása nem sértheti a GDPR 17. cikkét. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk): Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Visszavonás joga: Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen a GDPR III. és VIII. fejezetei, valamint az Infotv. 13-17. és 30. fejezetei tartalmazzák.

10. Jogérvényesítési lehetőségek:

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat az Adatkezelőhöz (cím: székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Petőfi Sándor utca 137.; email: novoferm@novoferm.hu), amely azonban nem kötelező.

Amennyiben az Érintett megítélése szerint az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, vagy az Adatkezelő jogellenes adatkezelést végez, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál eljárását kezdeményezhet. A NAIH elérhetőségei: cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 1 391 1410; honlap címe: www.naih.hu.

Az Érintettnek lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon. Az Adatkezelő székhelye szerint a perre a Budapest Környéki Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

11. Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. A regisztráció Érintett általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, a 9. pontban meghatározott esetekben kerülhet sor.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében az Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Cégnév

Cím

Tevékenység

Cégjegyzék szám

Rolla Solution Kft.

2310 Szigetszentmiklós, Petőfi Sándor u. 137.

ügyviteli és számítástechnikai rendszer üzemeltetése

13-09-195488

Bergmann Könyvelőiroda Kft.

1138 Budapest, Váci út 186.

számviteli szolgáltatás, könyvelés

01-09-736645

BCS Business Consulting Sevices Kft.

1118 Budapest, Rétköz u. 5.

SAP integrált vállalatirányítási rendszer üzemeltetése

01-09-280530

Signator Audit Kft.

8200 Veszprém, Radnóti tér 2.

könyvvizsgálat

19-09-500315

Certis Kft.

1126 Budapest, Szendrő u. 30. II/1.

informatikai rendszer karbantartása

01-09-702346

Bordás Speciál Transport Kft.

2310 Szigetszentmiklós, Gyertyán u. 6.

árufuvarozás

13-09-209732

He-Ta Kft.

8081 Zámoly, Jókai u. 3.

árufuvarozás

07-09-010168

Novoferm GmbH (tulajdonos anyacég)

46419 Isselburg, Schüttensteiner Str. 26.

leányvállalat ellenőrzése

HRB 7771

Westag Hungária Kft.

2310 Szigetszentmiklós, Petőfi Sándor u. 137.

értékesítés, beszerzés

13-09-159025

Az Adatkezelő adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatainak körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az Érintett a jogait a 2310 Szigetszentmiklós, Petőfi Sándor utca 137. levelezési címen és a novoferm@novoferm.hu email-címen keresztül gyakorolhatja.

Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Érintettnek a Weboldal felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintettnek a Weboldal további használatához el kell fogadnia a módosításokat, az Adatkezelő által, a Weboldalon biztosított módon.