Novoferm zászló
Szekcionált garázskapu
Novoporta Plano tűzgátló ajtó
Szekcionált ipari kapu
Műszaki tervezés
Szekcionált garázskapu
Novoferm csapat
Novoslide tolóajtó

Általános szerződési feltételek

"A" ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

I. ALKALMAZÁSI TERÜLET

 

Jelen feltételek kerülnek alkalmazásra minden, a Rolla Metal Zrt., a Novoferm Hungária Kft. és a Westag Hungária Kft. (a továbbiakban: Szállító) által forgalmazott termék értékesítése esetén, függetlenül attól, hogy raktárról vagy későbbi időpontban történő átadással történik a teljesítés.

Ezeknek a feltételeknek az alkalmazása kizárólag abban az esetben mellőzhető, amennyiben a felek az eltérésről külön megállapodtak, és azt írásban rögzítették.

 

II. AJÁNLAT ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

 

1. A Szállító ajánlatot és megrendelést kizárólag írásban ad, ill.  fogad el. Meghatározott időpontig érvényes ajánlat kiadása esetén a Szállító kötelezi magát arra, hogy az ajánlat érvényessége alatt kézhez vett rendelésekre az ajánlattal megegyező szerződéstervezetet készít és juttat el a megrendelőnek.  A műszaki adatok változtatásának jogát a Szállító fenntartja.

2. Részletesen specifikált ajánlatkérés esetén a Szállító ajánlatot, megrendelés esetén szerződéstervezetet készít, melyet aláírva juttat el a megrendelőnek. A Szállító SAP rendszerében készült rendelésvisszaigazolás szerződéstervezetnek minősül. A Szállító a szerződést akkor tekinti érvényesnek, amikor a megrendelő a Szállító által megküldött és aláírt  rendelésvisszaigazolást aláírásával ellátva 2 munkanapon  belül e-mailben visszaküldi, ill. külön szállítási/vállalkozási szerződés esetén a szerződés 1 eredeti példányát cégszerűen aláírva postai úton megküldi. Amennyiben az SAP rendszerben készült és megküldött rendelés visszaigazolásra a megrendelő 2 munkanapon belül nem reagál írásban, úgy azt a Szállító a 3. munkanaptól kezdve változatlan formában elfogadottnak és a szerződést létrejöttnek tekinti.

3. A szerződés módosítása kizárólag írásban történhet, a felek egybehangzó nyilatkozata alapján. Az ajánlathoz, szerződéshez és szállításhoz küldött vagy mellékelt dokumentumok, rajzok és okmányok tekintetében a Szállító fenntartja magának a szerzői, illetve tulajdonosi jogokat és azok sokszorosítása, harmadik személy részére történő továbbadása csak az írásos hozzájárulásával történhet.

 

III. ÁRAK

 

1. A kiadott árajánlatban szereplő árak a szerződésben megadott időintervallumban, ennek hiányában a Szállító mindenkori aktuális árlistáinak érvényességi idejéig érvényesek. A szerződésben rögzített, forintban vagy euróban megadott egységárak Szállító telephelyi árak, melyek tartalmazzák az áruféleségnek megfelelő szokásos csomagolási költségeket, Eu-n kívüli import beszerzés esetén a vám és vámkezelés költségeit, de nem tartalmazzák az áruértéket terhelő ÁFA-t és a Szállító telephelye és a szállítási cím közötti szállítási költségeket.

Export- vagy importügyletek keretében történő szállításkor az egységárak nem tartalmazzák a vám és vámkezelés költségeit, valamint az ÁFA-t.

2. A szerződéskötést követő igazolható költségnövekedés áthárítására a Szállító fenntartja magának a jogot.

 

IV. FIZETÉSEK

 

Általános feltételek:

A Szállító az árukiszolgálás két típusát különbözteti meg:

 1. Készpénzes vásárlás
 2. Megrendelés alapján banki pénzforgalmon keresztül történő vásárlás

Ezen ügylethez a megrendelőnek hitelkerettel kell rendelkeznie.

Hitelkeretet a Szállító az alábbi fedezetek biztosítása esetén tud felállítani:

- hitelbiztosító intézet által biztosított hitelkeret, vagy

- bankgarancia, ill. más pénzügyi fedezet, vagy

- előlegfizetés 100 %

1. Készpénzfizetés

Előleg vagy az áruellenérték megfizetése történhet a Szállító pénztárában vagy bankszámlájára készpénz befizetéssel.

2. Banki pénzforgalom

A banki pénzforgalom a kibocsátott számlán feltüntetett bankszámlaszámon történik. A kibocsátott számla ellenértékét a megrendelő átutalással egyenlíti ki, azonban a Szállító fenntartja a jogot inkasszó kibocsátására. A számla teljesülési időpontjának a banki jóváírás napja minősül.

3. Szállító a fentiektől eltérő fizetési módokat csak eseti megállapodás alapján fogad el.

4. Méretre gyártás, illetve egyéb egyedi megrendelés esetén a Szállító fenntartja a jogot az áruérték 100 %-ának előleg címén történő bekérésére. Amennyiben a megrendelő az előleget megfizeti, de a megrendelt terméket nem szállítja el, illetve a megrendelést visszamondja (eláll a szerződéstől), a Szállító nem kötelezhető az előleg visszafizetésére.

5. Késedelmes fizetés esetén a Szállító évi 20% késedelmi kamatot számít fel, melynek kiszámlázása előzetes egyeztetés után havi elszámolással történik.

6. A megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben ellene felszámolási kérelmet nyújtanak be, vagy bármilyen indokból végrehajtási eljárást indítanak, illetve csődeljárást, vagy más, megszüntetésre irányuló eljárást kezdeményeznek, úgy haladéktalanul értesíti a Szállítót. Amennyiben a megrendelő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szállító jogosult a szerződés azonnali hatályú felbontására. A Szállító az ebből származó kárát – beleértve a gyártási költségeket és a megrendelt termék tárolását - érvényesítheti a megrendelővel szemben, mely elsődlegesen a megfizetett előlegből kerül levonásra.

A leszállított, de ki nem fizetett áru az áruérték kifizetéséig a Szállító tulajdona marad. Tilos a tulajdonjog fenntartással érintett terméket más követelésébe beszámítani, azt megterhelni, vagy fedezetként bármilyen célra felajánlani. Amennyiben a vételár behajtására nincs lehetőség, úgy a Szállító jogosult az áru visszaszállítására és kártérítési igény bejelentésére, az ügylettel kapcsolatban felmerült valamennyi költség és elmaradt haszon megtéríttetésére. A megrendelő jelen szerződés aláírásával beleegyezését adja, hogy a Szállító a megrendelő telephelyére, székhelyére, a ki nem fizetett áru visszaszállításának céljából akadálymentesen bejusson.

A Szállítónak jogában áll az ilyen címen visszaszállított árut kárcsökkentési címen értékesíteni.

7. Felek rögzítik, hogy amennyiben a megrendelő nem természetes személy és a képviseletében eljáró magánszemély egyben a megrendelői társaság képviselője (pl. ügyvezetője) és a megrendelői társaságban 50 %-ot elérő tulajdoni hányaddal rendelkezik, úgy a termék megrendelésével a vételár összegének megfizetésére a termék megrendelésekor eljáró megrendelői képviselő – mint magánszemély - készfizető kezességet vállal. Felek rögzítik, hogy amennyiben a megrendelő a vételár összegét nem teljesíti a Szállító részére, úgy a Szállító jogosult a készfizető kezességet vállaló személyen azt követelni.

A fenti készfizető kezesség vonatkozik a Termékkel kapcsolatos, a vételáron felüli minden egyéb költségre, díjra.

 

V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

1. A felek vitáikat lehetőség szerint peren kívüli tárgyalás útján rendezik és ebben kölcsönösen igénybe vehetnek harmadik közvetítő felet. Peres ügyekben a felek a Szállító székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik ki.

2. Minden, a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

 

"B" I. SZÁLLÍTÁSOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSE

 

1. "Vis Major" és egyéb akadályoztatás

A "Vis Major" és egyéb akadályoztatás (természeti katasztrófa, háború, sztrájk, pandémia stb.) által okozott esetekben a Szállító jogosult a szállítási határidőket részben vagy egészen az akadályoztatás időtartamával megnövelni, vagy a szerződéstől részben vagy egészben visszalépni a szerződésszegés következményei nélkül.

1.1. Amennyiben az 1. pontban leírtak miatt a megrendelő lép vissza a szerződéstől, úgy azt csak a még nem teljesített szerződéshányadra vonatkozóan teheti meg és köteles a szerződés teljesítéséhez a Szállító által beszerzett, illetve előkészített alapanyagok és félkész termékek átvételére, illetve azok ellenértékének megfizetésére.

1.2. Az akadályoztatás tényállásának megállapításához elegendő a Szállító alvállalkozójának vagy beszállítójának írásos nyilatkozata.

1.3. A Szállító teljesítési kötelezettsége telephelyi teljesítés esetén gépjárműre rakva értendő. Adott szállítási címre történő teljesítés esetén szintén a Szállító telephelye tekintendő a teljesítés helyének. A teljesítésigazolás ez esetben a fuvarokmány. A rendeltetés helyén az áru lerakása a megrendelő feladata. Átvételkor a megrendelő köteles a mennyiséget és minőséget haladéktalanul ellenőrizni.

1.4. Az áruvisszavétel általános feltételei:

 • A Szállítót visszavásárlási kötelezettség nem terhel, a visszavásárlás a Szállító beleegyezéséhez kötött,
 • A Szállító csak hibátlan, sértetlen csomagolású, raktáron készleten tartott áru visszavásárlására történő felajánlást fogad el,
 • A Szállító csak változatlan formában továbbértékesíthető árut vesz vissza,
 • A Szállító anyagkezelési költségek miatt az áruérték 10%-át, de minimum 2.000,-Ft-ot számít fel,
 • A Szállító egyedi gyártású terméket a fenti feltételek mellett is csak bizományosi értékesítésre vesz vissza.

 

II. TELJESÍTÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐK

 

1. A Szállító SAP rendszerében készült rendelés-visszaigazolásain feltüntetett határidők várható szállítási határidőket jelölnek, melyet a gyártó gyártáskapacitása, a nemzeti állami és keresztény ünnepek, nyári-téli üzemi leállások és karbantartások, valamint a fuvarszervezési lehetőségek módosíthatnak.

2. Kötbérterhes szállítási határidőt a Szállító csak külön szerződés keretében vállal. A megrendelés teljesítése a kiszolgáló gyáregység kapacitásának függvénye. A Szállító nem vállal felelősséget a Termék gyártójának kapacitáshiányából származó késedelmes teljesítése miatt. A fenti okból bekövetkezett szállítási késedelem miatti esetleges kötbérigényéről a megrendelő a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg visszavonhatatlanul lemond.

3. Előszállítás, részszállítás, illetve részteljesítés megengedett. A megrendelő a készre jelentést követően 14 napon belül köteles az árut átvenni. Amennyiben a megrendelő felhasználási vagy tárolási lehetőség hiányában az árut átvenni nem tudja, úgy azt kölcsönösen megállapodott tárolási díj ellenében a Szállító elszállításig raktározza, ugyanakkor a tárolás megkezdésekor tárolási nyilatkozat kiadásával jogosult az áru leszámlázására és a teljes vételár követelésére. A tárolás maximális időtartama 60 nap, ezt követően a Szállító jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni és a felmerült költségeinek megtérítését követelni, valamint az árut más részére értékesíteni. A Szállító jogosult a terméket mindaddig visszatartani, amíg a tárolási díjat, illetve elállás esetén a költségeit - a vételáron felül – a megrendelő részére meg nem fizeti.

 

III. KOCKÁZATVISELÉS

 

1. A Szállító felelősségvállalása, illetve kockázatviselése az árunak a raktárából történő kiadásáig terjed. A Szállító nem vállal azonban felelősséget a készre jelentett, leszámlázott vagy kifizetett, de át nem vett árukért. Ezen esetekben a Szállító felelősségvállalása a maximális raktárkapacitás eléréséig áll fenn, azt követően a Szállító nem tudja vállalni az áru gondos raktározását.  

2. A helyszíni kivitelezéssel vállalt megbízások esetén a megrendelő köteles zárható raktárról, valamint a részben vagy egészben beépítésre került, de még át nem adott áruk őrzéséről gondoskodni. A megrendelő által kijelölt munkahelyen bekövetkezett káreseményekért a megrendelő felel. A megrendelő köteles a tárolási helyre vagyonbiztosítást kötni. A biztosítás hiánya mellett bekövetkezett lopás és bárminemű kárért a megrendelő köteles anyagi felelősséget vállalni.

 

IV. GARANCIA

 

A leszállított, illetve átadott termékek esetén a Szállító garantálja az alapanyagban és a kivitelben a hibátlan, 1. osztályú minőséget. A garanciavállalás az alábbiakra terjed ki:

1. A Szállító valamennyi nyílászáró termékre a 181/2003 Kormányrendelet 3. § (1) bekezdése a) pontja alapján az átadás-átvételtől számítva 3 év jótállást, valamint a 3. § (1) bekezdés b) pontja alapján 5 év szavatosságot nyújt.

2. A garanciális időn belüli meghibásodást a megrendelőnek azonnal be kell jelentenie és a meghibásodott terméket használaton kívül kell helyeznie. A hibás termék további használatából eredő károkért a Szállító nem vállal felelősséget.

3. A meghibásodott terméket garanciális időn belül vagy az alkatrész javításával, vagy az alkatrész cseréjével a Szállító megjavítja, vagy a terméket kicseréli. Csere esetén a garancia a csere napjától számított 12 hónap a cserélt elemre vonatozóan.

4. Nem terjed ki a garanciális kötelezettség azon meghibásodásokra, melyek

 • helytelen beszerelésből (amennyiben a szerelést nem a Szállító végezte),
 • nem rendeltetésszerű használatból,
 • helytelen üzembehelyezésből,
 • az előírt karbantartás elmulasztásából,
 • rongálásból

keletkeztek.

5. Amennyiben a meghibásodás a megrendelő közreműködésének és/vagy helytelen tárolásnak az eredménye, úgy a Szállító nem köteles mindaddig a hiba elhárítására, míg a megrendelő a meghibásodás okát meg nem szünteti. Amennyiben ez az idő az 1 hónapot meghaladja, úgy a garanciális kötelezettség végleg megszűnik.

6. A garanciális kötelezettség nem terjed ki azon károkra, melyek nem a Szállító által szállított árukban keletkeztek.

7. Garanciális hibabejelentést a Szállító csak írásban (levél, e-mail) fogad el. Azon esetekben, amikor indokolatlan hibabejelentés miatt kerül sor a kiszállásra, a hibabejelentő köteles a Szállító kiszállási költségét megtéríteni.

Helyszíni javításra csak akkor köteles kiszállni a Szállító, ha az áru nem szállítható be a telephelyére.

 

"C" I. FELELŐSSÉG

 

A Szállító felelősségvállalása csak a szerződésben vállalt kötelezettségére terjed ki. Ezt meghaladó kártérítést a megrendelő csakis a mindenkor érvényes, kötelezően alkalmazandó jogszabályhelyek szerint követelhet.

 

II. SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉRVÉNYTELENSÉGE

 

Amennyiben jogszabály a jelen feltételrendszer valamely pontját érvényteleníti, úgy annak helyébe az adott jogszabály elvei az irányadók, de ez nem korlátozza a többi feltételpont érvényességét.

 

III. SZERZETT JOGOK ÁTRUHÁZÁSA

 

A jelen szerződéssel szerzett jogok harmadik félre kizárólag a Szállító írásos jóváhagyásával ruházhatók át.

 

IV. ELÁLLÁS

 

1. Amennyiben az egyik fél a szerződést nem, vagy felróhatóan késedelmesen teljesíti és a szerződésszerű állapotot a másik fél felszólítására – az abban foglalt, ésszerű határidőn belül - nem állítja helyre, a másik fél a szerződéstől elállhat. Az elállás a másik félhez címzett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal történik.

2. A Szállító mentesül a késedelem jogkövetkezményei alól, ha a késedelmet vis major okozza, így különösen, ha a késedelem külföldi vagy belföldi hatósági intézkedésre, a vámeljárás elhúzódására, sztrájkra, fuvarozási akadályra, stb. vezethető vissza.

3. A megrendelő jogosult a megrendeléstől elállni a gyártás megkezdése előtt, köteles azonban a teljes vételár 10 %-át sztornó díjként megfizetni. A megrendelt termék gyártásának megkezdése után a megrendelő szerződéstől való elállására nincs mód.

 

SZERELÉSI FELTÉTELEK

 

(Csak beépítési szolgáltatással vállalt szerződés esetén.)

1. A megrendelő kötelezettsége

 • a bejelentett igény szerinti zárható, száraz raktár biztosítása,
 • a munkaterület zavartalan biztosítása,
 • az építészeti fogadószerkezet megépítése,
 • az elektromos csatlakozás kiépítése,
 • térítés nélküli munkaáram biztosítása,
 • az áru gépjárműről történő lerakása,
 • a leszállított, részben vagy egészben beépített termék felelős őrzése.
 • A megrendelő kijelölt képviselője köteles az építési naplóban felsorolt, elvégzett és beépített munkák és készülékek mennyiségi átvételét igazolni,
 • a készre jelentést követő 48 órán belül az előírás szerint teljesített munkát és létesítményt átvenni.
 • A megrendelő a készre jelentés kiadásával egyidejűleg lemond a Szállító által kiállított számlára vonatkozó kifogás előterjesztéséről, amennyiben a Szállító a szerződésben meghatározott áron és feltételekkel állította ki számláját.

2. A Szállító kötelezettsége

 • a termék előírásszerű beépítése,
 • a termék üzembe helyezése és üzembe helyezett állapotban a hozzátartozó gépkönyvekkel és használati utasítással a megrendelőnek történő átadása,
 • a megrendelő költségére érintésvédelmi mérés, illetve jegyzőkönyv készíttetése.